ثبت نام

جهت ثبت نام در کنفرانس و دریافت گواهی حضور لطفا نام و نام خانوادگی خود را با املا انگلیسی و فارسی به همراه اعلام تمایل جهت اخذ گواهی حضور و ارسال تصویر فیش واریزی به آدرس ایمیل کنفرانس ( info@icese.ir) ارسال فرمایید.

جهت ارائه مقاله پذیرش شده و دریافت گواهی، لطفا با ارسال نام و نام خانوادگی شخص دریافت کننده گواهی ، نام مقاله و تصویر فیش واریزی را پس از اعلام پذیرش مقاله به آدرس ایمیل کنفرانس( info@icese.ir)، ثبت نام خود را نهایی فرمایید. دریافت گواهی به تعداد نویسندگان، با پرداخت اصل مبلغ به تعداد هرنویسنده میسر است.

جهت شرکت در هر کارگاه آموزشی، لطفا نام کارگاه، نام و نام خانوادگی متقاضی(فارسی و انگلیسی) و تصویر فیش واریزی را به ایمیل کنفرانس ارسال نمایید. هزینه شرکت در هر کارگاه برای غیر دانشجویان یک میلیون ریال و برای دانشجویان هفتصد هزار ریال میباشد.

جهت ثبت نام گروهی از طرف سازمان های محترم، لطفا نام شرکت کنندگان را به شماره دبیرخانه فکس و یا به آدرس ایمیل کنفرانس(info@icese.ir) ارسال نمایید.

هزینه ثبت نام برای دریافت گواهی حضور یا دریافت گواهی پذیرش مقاله سه میلیون ریال میباشد. این مبلغ برای دانشجویان نیم بها است. لطفا بر روی فیش عبارت “مربوط به چهارمین کنفرانس بین المللی انرژی خورشیدی ” درج گردد.

شماره حساب بانک تجارت: 304557699،  شماره کارت: 5859837000835237،  شماره شبا: IR800180000000000304557699 شعبه دانشگاه تهران، کد شعبه 186، بنام فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی.